Dự án cảng Bãi Gốc

Lý lịch cảng Bãi Gốc

Dự án cảng Bãi Gốc tập trung vào việc xây dựng:

 • Cảng VRP để chuyên trở khoảng 17.0 triệu tấn/năm bao gồm các sản phẩm lọc dầu (của nhà máy lọc dầu) và các sản phẩm lọc dầu khác (để kinh doanh)

 • Một phần khác của dự án cảng liên quan đến cảng của tỉnh Phú Yên (công suất: 2020 – 1,7 triệu tấn/năm, 2030 – 5 triệu tấn/năm) nơi hàng hóa và các công ten nơ được xử lý. Cảng của tỉnh Phú Yến ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của Khu Kinh Tế trong khu vực

 • Một phao sẽ nhập khẩu khoảng 8.0 triệu tấn trong vòng 1 năm

Phạm vi công việc liên quan đến cấu trúc hàng hải
 • Bến hàng lỏng, bao gồm đế hỗ trợ chất hàng, bến cảng được nối với đường đi bộ

 • Trụ cầu, bao gồm giá đỡ cong hỗ trợ ống giá và đường bộ, cung cấp lối đi ra bến tàu chở hàng lỏng

 • Bến hàng tổng hợp, bao gồm cấu trúc cạnh bến cảng dành cho việc nhập khẩu hàng hóa dành cho nhà máy lọc dầu được chở bằng chõng và công ten nơ

 • Bến cảng xây dựng, bao gồm cấu trúc cạnh bến cảng để nhập khẩu dụng cụ cần thiết để xây dựng nhà máy lọc dầu

 • Kênh hàng hải và Khu vực dịch chuyển, bao gồm công việc trợ giúp định hướng để cho phép các tàu cập bến cảng

 • Đê chắn sóng, để che chở bến cảng để đảm bảo các hoạt động của bến cảng

 • Một phao nằm ngoài khơi và liên kết với nhà máy lọc dầu thông qua đường ống dưới biển

 • Bến trạm hàng hóa tổng hợp/công ten nơ dành cho tỉnh Phú Yên sẽ phù hợp với yêu cầu công suất cho kịch bản năm 2020

Thông số thiết kết tàu

Cảng VRP chủ yếu sẽ bao gồm:

 • Bến cảng cho tàu nhỏ trở hàng lỏng, tàu khoảng 1,000 – 15,000 DWT

 • Bến cảng cho tàu lớn trở hàng lỏng, tàu khoảng 15,000 – 54,500 DWT

 • Hàng tổng hợp/bến cảng xây dựng, tàu chở hàng tổng hợp khoảng 3,000 – 10,000 DWT và tàu xây dựng khoảng 5,000 – 20,000 DWT

 • Cảng của tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ hoạt động của tàu trở hàng tổng hợp khoảng 1,000 – 30,000 DWT và tàu công ten nơ khoảng 30,000 – 50,000 DWT