Cảng biển Bãi Gốc

Triển khai xây dựng cảng biển Bãi Gốc phân kỳ 2

Hệ thống công trình cảng biển Bãi Gốc phân kỳ 2 bao gồm các hạng mục sau:
1. Hệ thống phao rót dầu không bến một điểm neo (SPM) để nhập dầu thô (có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng tới 300.000 tấn);
2. Bến nhập sản phẩm lỏng (nhựa đường, các sản phẩm dầu) tiếp nhận các loại tàu có tải trọng tới 15.000 tấn;
3. Bến xuất sản phẩm lỏng (sản phẩm dầu, khí hóa lỏng_LPG) tiếp nhận các loại tàu có tải trọng 20.000 – 70.000 tấn);
4. Bến hàng hóa tổng hợp (phục vụ trung chuyển hàng hóa cho Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô và tỉnh Phú Yên) tiếp nhận các tàu có tải trọng lên tới 20.000 tấn;
5. Hệ thống giá đỡ ống, cần dẫn tới bến xuất sản phẩm lỏng
6. Đê chắn sóng để vận hành cảng biển Bãi Gốc phân kỳ 2;
7. Luồng dẫn hướng và khu vực quay tàu.

Triển khai xây dựng cảng biển Bãi Gốc phân kỳ 3

Khi hoàn thành triển khai xây dựng, sau năm 2025 cảng biển Bãi Gốc sẽ được phát triển để phục vụ nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô và khu kinh tế Phú Yên với các hạng mục như sau:
• Công trình cảng biển của VRP tiếp nhận khoảng 17 triệu tấn sản phẩm lỏng/năm bao gồm các sản phẩm lọc dầu (từ nhà máy lọc dầu) và các sản phẩm dầu khác (để kinh doanh);
• Hệ thống cảng của Tỉnh tiếp nhận hàng hóa tổng hợp và công te nơ có công suất ước tính 1,7 triệu tấn/năm (2025) lên tới 5 triệu tấn/năm (2035). Hệ thống cảng của Tỉnh liên kết chặt chẽ với quá trình phát triển Khu kinh tế ở khu vực này;
• Hệ thống phao rót dầu không bến một điểm neo (SPM) phục vụ nhập khoảng 8 triệu tấn dầu thô/năm.

Phase 3

Further development of the Sea Port will include:
• Construction of a permanent breakwater;
• Adjusting of turning area, access channel;
• Construction of liquid product jetties;
• Construction of a permanent general cargo/container terminal.